TITAH DAN MAKNA BAPTISAN ANAK

P: Jemaat kekasih Tuhan,
Dalam ibadah ini akan dilayani Baptisan Kudus terhadap  (.........) orang anak.

Baptisan Kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimateraikan sebagai Anggota Tubuh Kristus, anak-anak Allah dan Pewaris Kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab :

“Pergilah, dan jadikan semua bangsa murid-Ku dan Baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus” (Mat. 28:19)

Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak masuk ke dalam Kerajaan Allah (Yoh. 3:5)

Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka;

akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka,

“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah”.

Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyebut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk kedalamnya.

Lalu Ia memeluk anak-anak itu sambil meletakan tangan-Nya atas mereka, Ia memberkati mereka (Markus 10:13-16).

Dengan demikian Baptisan Kudus mengokohkan iman kita bahwa anak (anak-anak) ini memperoleh janji penyelamatan Allah, yang dulu pernah diberikan kepada Abraham:

“Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu” (Kej. 17:17);

dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam Kitab Kisah Para Rasul: bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah Kita (Kis. 2:39).

No comments:

Post a Comment